مهارت های ما

HTML

90 %

CSS

80 %

JS

77 %

WordPress

86 %

++C

74 %

Java

75 %

Python

93 %

PHP

90 %